•   • GIỚI THIỆU

              Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (tên giao dịch quốc tế: Institute for Africa and Middle East Studies, viết tắt: IAMES) là một cơ quan nghiên cứu khoa học được thành lập theo Nghị định số 26/NĐ–CP ngày 15 tháng 1 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và là cơ quan nghiên cứu khoa học trong hệ thống các cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Theo quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện thực hiện các hoạt động cơ bản bao gồm nghiên cứu về khu vực Châu Phi và Trung Đông; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược và chính sách của Nhà nước Việt Nam đối với khu vực này; tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học về những vấn đề cơ bản của khu vực; phát triển ngành nghiên cứu khoa học và  giảng dạy về khu vực Châu Phi và Trung Đông; tham gia thúc đẩy việc mở rộng các quan hệ hợp tác khoa học và các lĩnh vực hợp tác khác với khu vực Châu Phi và Trung Đông.
  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  Theo Quyết định số 240/QĐ–HLKHXH ngày 27 tháng 2 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  1. Nghiên cứu cơ bản về khu vực Châu Phi và Trung Đông

  2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận, chính sách và thực tiễn liên quan đến sự phát triển của khu vực Châu Phi và Trung Đông.

  3. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu dài hạn, trung hạn và hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt và các kế hoạch nghiên cứu khác được Đảng và Nhà nước giao liên quan đến sự phát triển của khu vực Châu Phi và Trung Đông.

  4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, lịch sử, văn hoá, xã hội, khoa học – kỹ thuật, y tế, giáo dục, môi trường, luật pháp và các lĩnh vực khác liên quan đến sự phát triển của Châu Phi và Trung Đông.

  5. Thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – chính trị – xã hội ở các bộ, ngành, địa phương, công ty, theo sự uỷ quyền của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và theo sự đặt hàng, thoả thuận với các bộ, ngành, địa phương và công ty.

  6. Phối hợp với các viện thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành, địa phương, công ty, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu của khoa học vào thực tiễn của các bộ, ngành, địa phương và công ty.

  Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.

  8. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học theo quy định hiện hành.

  9. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

  10. Ký kết, thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các công ty và các nhà khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

  11. Quản lý về biên chế, đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ hợp đồng, quản lý tài chính, tài sản của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

  12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

   

  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông bao gồm các bộ phận như sau:

  1. Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

  Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng. Viện trưởng, Phó Viện trưởng do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về những nhiệm vụ được Viện trưởng phân công.

  - Viện trưởng: PGS. TS Lê Phước Minh

  - Phó Viện trưởng: TS. Lê Đức Hạnh


  2. Hội đồng khoa học

  Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông có Hội đồng khoa học làm tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên Hội đồng khoa học của Viện do Viện trưởng đề nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quyết định. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

  3. Các phòng (trung tâm)nghiên cứu khoa học

  - Phòng Nghiên cứu Châu Phi

  - Phòng Nghiên cứu Trung Đông

  - Phòng Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Châu Phi và Trung Đông

  - Trung tâm Nghiên cứu Nam Nam

  4. Các phòng phục vụ nghiên cứu

  - Phòng Thông tin – Thư viện

  5. Các phòng giúp việc Viện trưởng

  - Phòng Tổ chức - Hành chính

  - Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

  6.Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

  Tạp chí là một ấn phẩm khoa học, là cơ quan ngôn luận của giới nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu khu vực và nghiên cứu về Châu Phi & Trung Đông. Tạp chí  Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các tạp chí thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Tạp chí có phòng Biên tập – Trị sự.

  Lãnh đạo tạp chí hiện nay gồm có:

  - Tổng biên tập: PGS.TS. Bùi Nhật Quang

  - Phó Tổng biên tập: TS. Trần Thị Lan Hương


   
  III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

  37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

  ĐT: 84-4-3762 5684

  Fax: 84-4-3832 6653

  Email: admin@iames.gov.vn

  Website: www.iames.gov.vn