Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Vai trò và trách nhiệm của đảng viên làm công tác khoa học với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày đăng: 07/09/2023


Theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết được đề ra bao gồm: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

         + Để thực hiện tốt những nội dung theo Nghị quyết 35-NQ/TW, Chi bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã có những nỗ lực rất lớn

Thứ nhất: Viện đã thực hiện nhiều công trình khoa học quy mô lớn, chất lượng tốt nhấn trọng tâm vào khu vực châu Phi và Trung Đông. Đây là các luận cứ khoa học có giá trị cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động này để nâng cao vị thế của Viện Châu Phi và Trung Đông nói riêng và Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung.  

         Thứ hai: Thông qua việc tổ chức các cuộc hội thảo, toạ đàm, diễn đàn khoa học… quy mô quốc tế, Viện là cầu nối giữa Việt Nam với các nước Châu Phi và Trung Đông. Cơ hội này giúp không chỉ các quốc gia Châu Phi - Trung Đông mà cả cộng đồng quốc tế hiểu đúng và đầy đủ về các chính sách mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và thế giới.

         Thứ ba: Viện tổ chức họp chi bộ và họp cơ quan định kỳ để phổ biến các nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức. Mục tiêu của các cuộc họp nhằm tuyên truyền và củng cố để toàn thể cán bộ, đặc biệt là các đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp…; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh, phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet, mạng xã hội.

         + Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặt ra không chỉ đối với cấp Chi bộ mà còn yêu cầu sự nỗ lực của từng đảng viên

         Một là: Các đảng viên làm công tác nghiên cứu khu vực Trung Đông - Châu Phi có đặc thù là nghiên cứu về một khu vực được coi là điểm nóng của thế giới. Nhất là sau sự kiện Mùa xuân Arab năm 2011, hầu hết các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi có xảy ra biến động chính trị đều nhận một kết cục tương tự đó là bất ổn chính trị, mất an toàn trật tự an ninh quốc gia, đời sống nhân dân xáo trộn, thậm chí nhiều nơi xảy ra nội chiến khiến người dân sống khổ cực và nghèo đói liên miên. Do đó, từng đảng viên đều hiểu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa vấn đề ổn định chính trị và an ninh quốc gia với đời sống nhân dân. Vì thế, từng đảng viên đề ra mục tiêu cao nhất là gắn liền nhiệm vụ chuyên môn với giữ gìn và củng cố niềm tin vào Đảng để bản thân không có cơ hội “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” dẫn đến suy thoái về đạo đức và tư tưởng chính trị.

         Hai là: Từ đặc thù công việc gắn liền với những hiểu biết về chính trị và an ninh như vậy, những đảng viên - nghiên cứu viên trước hết định hình cho mình tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác Lênin. Sau đó, đảng viên sẽ là người truyền tải những lý tưởng đó cho đồng nghiệp, người thân và bạn bè để cùng giữ vững niềm tin vào mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

         Ba là: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang ngày càng mạnh mẽ, các đảng viên có cơ hội tiếp cận thông tin qua mạng internet. Nhiều thông tin xấu và sai lệch sẽ được phát tán qua và các trang mạng xã hội, truyền bá các nội dung xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, làm xói mòn niềm tin với Đảng và Nhà nước. Do đó, các đảng viên lại càng phải nỗ lực củng cố bản lĩnh chính trị, biết sàng lọc thông tin tiếp nhận, ngăn chặn các thông tin độc hại lan truyền trong cơ quan và cộng đồng xung quanh.

         + Những nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi đảng viên trong thời gian tới

         Trước hết, người đảng viên cần tạo sự tin tưởng với đồng nghiệp và người thân. Muốn vậy, đảng viên giữ vững tư tưởng chính trị và niềm tin vào Đảng và chế độ, duy trì lối sống giản dị - lành mạnh - nghiêm túc, cởi mở với đồng nghiệp, chan hoà với những người xung quanh. Như vậy, bản thân người đảng viên sẽ là tấm gương mẫu mực để người khác soi chiếu và học tập.

         Các cán bộ đảng viên cần thường xuyên trao đổi để nắm bắt quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên khác, đồng nghiệp, người thân, bạn bè; từ đó có phương án tiếp cận và chỉnh đốn nếu họ có suy nghĩ sai lệch hay tiêu cực về chế độ chính trị, về Đảng và Nhà nước. Đảng viên sẽ có nhiệm vụ thuyết phục và điều chỉnh để tư tưởng lệch lạc đó được đi đúng hướng; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; giữ vững niềm tin vào chế độ cho không chỉ đồng nghiệp mà tất cả những người sống xung quanh.

         Bên cạnh đó, người đảng viên nên nỗ lực truyền tải cho thế hệ trẻ các thông điệp kết nối quan điểm của Đảng với cuộc sống. Đó là tinh thần yêu nước, gìn giữ truyền thống tinh hoa, chống chủ nghĩa cá nhân - chủ nghĩa thực dụng, giữ vững phương hướng đúng đắn khi dư luận có biến động, cập nhật tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước, tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá… Có như vậy, thế hệ trẻ sẽ giữ vững niềm tin vào Đảng và Nhà nước, góp phần vào sự phát triển và ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.

         Như vậy, chỉ thông qua các nội dung giản dị gắn liền với công việc và cuộc sống, mỗi đảng viên đã góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đưa đất nước ổn định và phát triển thịnh vượng./.


Đảng viên Trần Thuỳ Phương
Chi bộ Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông