Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng: 20/08/2015
 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, phát biểu chỉ đạo Đại hội và Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

            Từ ngày 17 đến ngày18/8/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương, đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã tới dự đại hội.
Về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII có 170 đại biểu chính thức, tiêu biểu của  44 tổ chức cơ sở đảng trên tổng số 742 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam qua các thời kỳ.
Tại Đại hội, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các dự thảo Văn kiện XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao với Đảng.
 Đối với Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm, Đại hội đã thảo luận và thống nhất khẳng định, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng uỷ  và các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt hoạt động. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo ở cả chiều sâu và chiều rộng, có sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức cũng như trong sinh hoạt Đảng và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm củng cố, kiện toàn phù hợp với yêu cầu của Đảng bộ trong tình hình mới.  Với những thành tích xuất sắc đó, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã vinh dự được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua là đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2010-2015.
Bên cạnh kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới đó là, công trình nghiên cứu có giá trị về lý luận và thực tiễn cao chưa nhiều, cán bộ chuyên gia đầu ngành còn mỏng, chất lượng sinh hoạt Đảng, vai trò của người đứng đầu cấp ủy của một vài tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động của đoàn thể chưa thực sự thúc đẩy nhiều tới nhiệm vụ chuyên môn, công tác kiểm tra, giám sát ở một vài chi bộ, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ. Đồng thời Đại hội cũng đã thống nhất rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp cùng với phương hướng nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới.


Toàn cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã khẳng định, 5 năm qua là nhiệm kỳ đầu tiên Đảng bộ Viện Hàn lâm thực hiện chức năng cấp ủy lãnh đạo toàn diện, Đảng ủy và các cấp ủy Đảng đã tập trung khắc phục những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò nòng cốt của mình, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, sự sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong xây dựng, tổ chức triển khai, nghiên cứu các đề tài, đề án; Kịp thời cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tình hình mới; Chất lượng đề tài nghiên cứu và hoạt động của đơn vị thành viên từng bước được nâng lên.
Đặc biệt, thông qua công việc đã tập trung đánh giá thực chất năng lực, quan tâm đến chất lượng, chú trọng tính thực tiễn, sáng tạo và ứng dụng trong nghiên cứu. Nhiều kết quả hoạt động đã đem lại những hiệu quả rất đáng phấn khởi nhất là nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về Đảng cầm quyền, về chuyển đổi mô hình tăng trưởng, về thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế, tham gia nhiều ý kiến đóng góp, trong sửa đổi Hiến pháp 1992, tổng kết 30 năm đổi mới; Nghiên cứu tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, làm rõ mối quan hệ trong cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung năm 2011), làm rõ việc phát triển nhanh và bền vững theo 5 trụ cột kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và chính trị -an ninh…
Đội ngũ cán bộ của Viện và các đơn vị trực thuộc từng bước được củng cố, kiện toàn về sâu rộng và từng bước nâng cao về chất lượng, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cán bộ nghiên cứu khoa học.
Đảng bộ Viện Hàn lâm và Lãnh đạo các đơn vị, đảng viên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, tổ chức thực hiện một khối lượng công việc lớn, trong đó có việc mới mẻ, khó khăn, nhạy cảm, nhất là việc cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ có bước chuyển biến tích cực, việc học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và thiết thực. Công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên được quan tâm. Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị có nhiều sáng tạo và có những sáng tạo đã được Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương ghi nhận và triển khai. Việc thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc đã đem lại những kết quả thiết thực ban đầu, nhất là việc học tập, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng trong công việc hàng ngày của từng cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Viện Hàn lâm đã thực hiện có hiệu quả bước đầu một số chủ trương của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương nhất là “Năm chi bộ năm 2013”, “Năm dân vận 2014”  tạo bước chuyển động mới. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật được quan tâm thực hiện có hiệu quả, ngăn ngừa và xử lý kịp thời tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.
Điểm nổi bật của nhiệm kỳ vừa qua là tập thể cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị đã đoàn kết thống nhất, đồng thuận, chủ động sáng tạo lãnh đạo. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan được đổi mới, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên, nhất là từ khi thực hiện mô hình cấp ủy lãnh đạo toàn diện. Nhiều chủ trương, chương trình hành động của Đảng ủy đã sát với thực tế của cơ quan, đơn vị và được tổ chức đồng bộ, quyết liệt. Từ đó tạo ra sự chuyển biến, tiến bộ, toàn diện. Các cấp ủy đã chú trọng đến công tác tư tưởng, nắm tình hình tư tưởng và giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ các tổ chức Đảng, tạo được sự đồng thuận cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cũng đã đưa ra được các nhóm giải pháp phù hợp, đồng thời  nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, chưa có nhiều những công trình có giá trị cao về mặt lý luận và thực tiễn, chất lượng một số công trình nghiên cứu còn thấp, chưa đi vào thực tiễn. Việc cung cấp những luận cứ khoa học để tham vấn cho Chính phủ có những biện pháp ứng phó kịp thời, tư vấn những vấn đề có tính đột phá đi trước thời đại trước những biến động của thị trường hay những tác động của tình hình kinh tế chính trị khu vực và thế giới có lúc còn hạn chế. Chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút nhiều lực lượng tri thức trẻ, cán bộ khoa học thực sự giỏi về Viện Hàn lâm làm việc. Việc thực hiện chức năng cấp ủy lãnh đạo toàn diện ở một số đơn vị còn lúng túng, vai trò của cấp ủy ở một vài tổ chức cơ sở đảng chất lượng sinh hoạt chi bộ còn chưa cao.
Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng bộ Viện Hàn lâm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng, chỉ đạo lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước do Viện Hàn lâm đảm nhiệm; đồng thời tập trung nghiên cứu và làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030. Làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh, quan tâm đặc biệt đến xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết với công việc, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ. Tiến tuc triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI). Giữ vững đoàn kết, duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy theo đúng chức năng cấp ủy lãnh đạo toàn diện; chú trọng thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị ở những nơi chưa thực hiện được quy định cấp ủy lãnh đạo toàn diện.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII đã lựa chọn và bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là những đồng chí tiêu biểu cho hơn 700 đảng viên trong toàn đảng bộ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực sẽ gánh vác những trọng trách mà cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm giao phó.  Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 05 đồng chí đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của đảng bộ, cán bộ, viên chức và người lao động củaViện Hàn lâm đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII phiên làm việc thức nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Xuân Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVII tiếp tục giữ chức Bí Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Nguồn: Vass.gov.vn