Thứ năm, ngày 25 tháng 02 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Trao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch
Ngày đăng: 09/11/2020

Sáng ngày 9/11/2020, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức buổi trao Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch cho các nghiên cứu viên mới.

Căn cứ vào các quyết định số 120/QĐ-KHXH ngày 30/1/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES); Căn cứ công văn số 1785/KHXH-TCCB ngày 06/11/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc công nhận hết thời gian tập sự; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông ra Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm ngạch nghiên cứu viên cho Th.S. Hồ Diệu Huyền, phòng Nghiên cứu Chính trị - Xã hội và Cử nhân Lê Vân, phòng Nghiên cứu Hợp tác – Phát triển. Hai nghiên cứu viên được ký hợp đồng không xác định thời hạn từ ngày 1/11/2020.