Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Phương hướng năm 2016
Ngày đăng: 16/11/2017

PGS. TS Nguyễn Mạnh Hùng, Viện trưởng viện Nghiên cứu Châu Phi Trung Đông tổng kết hoạt động Viện năm 2015


Chiu ngày 23/12/2015, ti tr s chính 37 Kim Mã Thượng, dưới s ch trì ca Vin trưởng PGS. TS Nguyn Mnh Hùng, Vin nghiên cu Châu Phi & Trung Đông đã t chc hi ngh "Tng kết công tác năm 2015 và phương hướng hot đng 2016".

 

Hi ngh có s góp mt ca PGS.TS. Bùi Nht Quang, Tng biên tp Tp chí Nghiên cu Châu Phi và Trung Đông, Phó Ch tch tnh Ninh Thun; TS. Lê Đc Hnh, Phó Vin trưởng Vin nghiên cu Châu Phi và Trung Đông; cùng đi din các cơ quan ban ngành trc thuc Vin Hàn lâm Khoa hc xã hi Vit Nam và tp th cán b Vin Nghiên cu Châu Phi và Trung Đông.

 

Ni tiếp nhng thành công đt được trong các năm trước, trong năm 2015, Vin nghiên cu Châu Phi và Trung Đông tiếp tc gt hái nhiu thành công trên nhiu lĩnh vc:

 

V công tác nghiên cu khoa hc, Vin Nghiên cu Châu Phi và Trung Đông thc hin 2 đ tài thuc qu Nafosted, 1 đ tài thuc Chương trình cp B, 1 đ tài cp B chuyn tiếp, 4 nhim v cp B, 11 nhim v cp cơ s. Các cán b nghiên cu ca Vin đã thc hin nhiu công trình nghiên cu và có bài đăng trên các tp chí khoa hc chuyên ngành có uy tín.

 

V hot đng hp tác quc tế, Vin đã t chc 8 hi tho và ta đàm quc tế, thu hút s quan tâm ca các cơ quan đi din ngoi giao các nước Châu Phi-Trung Đông ti Hà Ni. Năm 2015, Vin đã tiếp đón nhiu khách quc tế, các đi s và các nhà ngoi giao, hc gi đến t các quc gia Nam Phi, Iran, Th Nhĩ Kỳ v.v…đ m rng quan h hp tác quc tế gia Vin vi các đi tác nước ngoài.

 

Bên cnh công tác nghiên cu khoa hc và hp tác quc tế, Vin Châu Phi và Trung Đông cũng đt được nhiu kết qu đáng khen ngi trong các công tác Thông tin – Thư vin, xut bn và tp chí, công tác Tài chính – Kế toán, qun lý cơ s vt cht và công tác t chc và đào to. Đim nhn trong năm 2015 chính là vic Vin ln đu tiên đưa ra b tiêu chí đ đánh giá kết qu công vic ca các cán b.

 

Nguyên nhân ca nhng thành tu đt được năm 2015 chính là nh s đoàn kết ca các cp, các phòng ban trong Vin, s quan tâm ca lãnh đo Vin Hàn lâm KHXH Vit Nam cũng như vic Vin ch đng và tích cc s dng cán b tr trong các công vic.

 

Bước sang năm 2016, báo cáo cũng đưa ra nhng phương hướng c th trên 4 lĩnh vc:

 

- Nghiên cu khoa hc: Vin tiếp tc trin khai đúng tiến đ và hoàn thin 2 đ tài qu Nafosted, 4 nhim v cp B; trin khai thc hin tt h nhim v cp cơ s năm 2016 (d kiến 12 nhim v); các hot đng khoa hc chung năm 2016. Đm bo hoàn thành đúng tiến đ, đt cht lượng tt.

 

- Công tác kế hoch tài chính phi được phi hp đng b vi các ban ngành liên quan. Hot đng thanh tra, kim tra, giám sát, minh bch hóa thông tin v thu, chi tài chính s được thc hin thường xuyên đ đm bo đúng các quy đnh ca nhà nước.

 

- Công tác t chc cán b, đào to s tiếp tc được kin toàn bng vic tuyn dng thêm cán b, hoàn thin quy chế làm vic, to điu kin đ cán b Vin tiếp tc hc tp nâng cao trình đ chuyên môn đ phc v công vic.

 

- Hot đng hp tác quc tế tiếp tc n lc m rng quan h hp tác vi các t chc, cá nhân trên toàn quc cũng như nước ngoài thông qua các hi tho khoa hc và chương trình kho sát thc tế

 

Báo cáo tng kết năm 2015 nhn được nhiu ý kiến quan tâm đóng góp t các cán b trong Vin và t các đi biu đi din cho các ban ngành ca Vin khoa hc xã hi Vit Nam. Hi ngh Tng kết năm 2015 ca Vin nghiên cu Châu Phi & Trung Đông đã kết thúc tt đp vào 16h 30 cùng ngày.