Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 2009 - 2010
Ngày đăng: 05/01/2010
Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam”Trong giai đoạn 2009 - 2010, Viện Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông được Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ có tên gọi Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam do PGS.TS. Đỗ Đức Định, Viện trưởng làm Chủ nhiệm Chương trình. Chương trình nghiên cứu này được thực hiện trong 2 năm 2009, 2010 và bao gồm 3 đề tài nghiên cứu cấp bộ và 3 nhiệm vụ nghiên cứu. Cho đến nay, chương trình nghiên cứu của Viện vẫn đang trong quá trình thực hiện và đảm bảo tốt tiến độ như đã quy định trong Hợp đồng thực hiện Chương trình ký kết giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông. Chương trình đã có một số kết quả nghiên cứu bước đầu đóng góp vào giải quyết các vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản của đất nước liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu khu vực thuộc chuyên trách của Viện.

 

Tên Chương trình: Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

TT

Các đề tài, nhiệm vụ, hoạt động khoa học của  Chương trình

Chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ

I

ĐỀ TÀI

 

1

Đề tài: Một số vấn đề nổi bật về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

PGS.TS. Đỗ Đức Định

2

Đề tài: Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

TS. Nguyễn Thanh Hiền

3

Đề tài: Một số vấn đề nổi bật về chính trị và kinh tế của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

TS. Bùi Nhật Quang

II.

NHIỆM VỤ

 

4

Nhiệm vụ: Cẩm nang về Trung Đông (thực hiện trong 2 năm 2009 – 2010)

Th.s. Đỗ Đức Hiệp

5

Nhiệm vụ: Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2009. (thực hiện trong năm 2009)

Th.s.Trần Thị Lan Hương

6

Nhiệm vụ: Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2010. (thực hiện trong năm 2010)

Th.s. Trần Thuỳ Phương