Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2005-2012
Ngày đăng: 16/10/2014

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ THỰC HIỆN NĂM 2005 - 2012

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

TT

Tên đề tài

Tác giả

Năm thực hiện

1

Tình hình chính trị, kinh tế cơ bản của Châu Phi

Đỗ Đức Định

2005-2006

2

Châu Phi trong hợp tác phát triển toàn cầu hiện nay

Nguyễn Thanh Hiền

2006-2007

3

Tình hình chính trị, kinh tế cơ bản của Trung Đông

Đỗ Đức Định

2006-2007

4

Cải cách kinh tế - xã hội ở cộng hòa Nam Phi

Đỗ Đức Định

2007

6

Những đặc điểm chính trị chủ yếu hiện nay ở một số nước Châu Phi

Nguyễn Thanh Hiền

2008

7

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Châu Phi

Trần Thùy Phương

2008

8

Hợp tác phát triển nông nghiệp ở một số nước Châu Phi trong bối cảnh quốc tế mới giai đoạn 2011-2020

Trần Thị Lan Hương

2008

9

Một số vấn đề về chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Đỗ Đức Định

2009-2010

10

Một số vấn đề về chính trị, kinh tế của Châu Phi giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Nguyễn Thanh Hiền

2009-2010

11

Một số vấn đề về chính trị, kinh tế của Trung Đông giai đoạn 2011-2020 và tác động đến Việt Nam

Bùi Nhật Quang

2009-2010

12

Cẩm nang về Trung Đông

Đỗ Đức Hiệp

2009-2010

13

Báo cáo thường niên năm 2009: Tình hình kinh tế, chính trị của Châu Phi và Trung Đông năm 2009

Trần Thị Lan Hương

2009

14

Báo cáo thường niên năm 2010: Tình hình kinh tế, chính trị của Châu Phi và Trung Đông năm 2010

Trần Thùy Phương

2010

15

Một số vấn đề về nông nghiệp Châu Phi và khả năng hợp tác Việt Nam - Châu Phi

Hồ Việt Hạnh

Tháng 5 năm 2010-Tháng 12 năm 2011

16

Các vấn đề cơ bản về Hồi giáo ở Trung Đông - Thực trạng và xu hướng phát triển

Nguyễn Thị Thu Hằng

T11.2010-T4.2012

17

Đánh giá tổng quát khả năng hợp tác của Việt Nam với các đối tác chủ yếu ở Châu Phi và Trung Đông

Đỗ Đức Định

2011-2012

18

Cộng hoà Hồi giáo Iran và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020

Trần Văn Tùng

2011-2012

19

Quốc gia Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020

Nguyễn Thanh Hiền

2011-2012

20

Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020

Bùi Nhật Quang

2011-2012

21

Báo cáo thường niên năm 2011: Tình hình kinh tế, chính trị của Châu Phi và Trung Đông năm 2011

Lê Quang Thắng

2011