Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2015
Ngày đăng: 24/12/2015

Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2015


TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Chính sách phục hồi kinh tế Isreal giai đoạn hiện nay và một số kinh nghiệm tham khảo.

Th.S Trần Thùy Phương

2

Hợp tác của các quốc gia lưu vực sông Công trong việc quản lý, khai thác và sử dụng nguồn nước.

Th.S Phạm Thị Kim Huế

3

Văn hóa truyền thống của một số quốc gia khu vực Bắc Phi

Th.S Lê Bích Ngọc

4

Thực trạng phát triển kinh tế khu vực Bắc Phi giai đoạn hiện nay

CN Trần Anh Đức

5

Chính sách viện trở của Liên minh Châu Âu cho Châu Phi - Hàm ý cho Việt Nam

TS Kiều Thanh Nga

6

Khái quát về di dân khu vực Châu Phi

CN Nguyễn Sơn Nam

7

Vấn đề giới trong phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Bắc Phi

Th.S Vũ Thị Thanh

8

Vương quốc Saudi Arabia và khả năng hợp tác của Việt Nam

Th.S Bùi Ngọc Tú

9

Kinh nghiệm quốc êế về xuất kảẩu hàng hóa vào thị trường Trung Đông.

TS Lê Quang Thắng

10

Chính sách xóa đói giảm nghèo của Morocco giai đoạn hiện nay.

Th.S Trần Mai Trang

11

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả viện trợ quốc tế đối với giải quyết đại dịch HIV/AIDS tại Châu Phi

Th.S Nguyễn Thị Hằng