Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 23/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Nhật Quang

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu tình hình phát triển chung của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, những đặc điểm nổi bật trong từng lĩnh vực kinh tế, chính trị, quan hệ ngoại giao, văn hóa, tôn giáo… của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay; thực trạng quan hệ hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian qua; lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, khả năng bổ sung và hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2020. Trên cơ sở các định hướng lớn như vậy, đề tài sẽ đi vào làm rõ các mục tiêu cụ thể bao gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu cơ bản về Thổ Nhĩ Kỳ với trọng tâm là làm rõ các thông tin cơ bản về Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn phát triển hiện nay như vấn đề lãnh thổ, tài nguyên, phát triển con người, phát triển kinh tế, hệ thống chính trị, đặc điểm văn hóa, tôn giáo… Đây là những yếu tố góp phần làm nên tính chất đặc biệt và vị trí kết nối Á- Âu của Thổ Nhĩ Kỳ, là nền tảng để xem xét về các vấn đề phát triển của quốc gia này cũng như để đánh giá về khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020.

Thứ hai, nghiên cứu và làm rõ những vấn đề phát triển nổi bật của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn hiện nay như: cải cách để ra nhập Liên minh Châu Âu, phát triển quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ, tăng cường vai trò, ảnh hưởng và sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Trung Đông v.v…

Thứ ba, đánh giá, nhận định về Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, triển vọng phát triển, thực trạng quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ qua các thời kỳ. Trên cơ sở các thông tin đã được xác định rõ như vậy, đề tài hướng tới tìm hiểu, nhận định về khả năng hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2020 với các kiến nghị, giải pháp, định hướng chính sách cụ thể nhằm giúp cho Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương có thể đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2020.