Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội ở một số quốc gia châu Phi – Trung Đông và gợi ý chính sách cho Việt Nam
Ngày đăng: 17/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Đức Hạnh

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

- Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu về tôn giáo trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội ở một số quốc gia (Ả rập Xê Út, Iraen, Nam Phi) ở Trung Đông và châu Phi và đưa ra gợi ý chính sách cho Việt Nam.

- Mục tiêu cụ thể của đề tài là xem xét quan hệ giữa tôn giáo về mặt chính trị, văn hóa, xã hội ở một số quốc gia trong mẫu nghiên cứu…

Để thực hiện mục tiêu đó, đề tài triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể dưới đây:

1. Quá trình hình thành, phát triển của các tôn giáo (Ki tô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo) ở châu Phi và Trung Đông; Quan hệ và vị trí của các tôn giáo trong so sánh với các tôn giáo và tín ngưỡng khác tại châu Phi và Trung Đông.

2. Nghiên cứu và chỉ ra mối quan hệ giữa các tôn giáo với chính trị, văn hóa, xã hội ở mỗi quốc gia được lựa chọn (Saudi Arabia, Israel, Nam Phi). Nguyên nhân và những yếu tố tác động của tôn giáo đến sự phát triển xã hội của các quốc gia này.

3. Trên cơ sở xem xét, phân tích quan hệ của tôn giáo ở các quốc gia được lựa chọn nghiên cứu, đề tài đưa ra những đánh giá, dự báo về hướng phát triển của các tôn giáo trong quan hệ với chính trị, văn hóa, xã hội ở khu vực châu Phi và Trung Đông nói chung, ở mỗi nước nói riêng. Từ đó, đề tài hướng tới mục tiêu đưa ra những gợi ý về chính sách đối với tôn giáo ở Việt Nam từ góc độ quan hệ nhà nước về các mặt chính trị, văn hóa, xã hội.