Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Một vài nét về địa vị của người phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia
Ngày đăng: 24/12/2014

Chủ nhiệm đề tài: Th.S Vũ Thị Thanh
Phòng Nghiên cứu Trung Đông - Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

1.     Lý do lựa chọn đề tài

Phụ nữ chiếm một nửa nhân loại và là lực lượng lao động quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Trải qua hàng trăm năm tranh đấu, ngày này, quyền của phụ nữ đã được thừa nhận và trân trọng trên phạm vi thế giới. Nhiều văn kiện và văn bản pháp luật quốc tế đã xác định và đề cao quyền của phụ nữ, coi đó như là một trách nhiệm của văn minh thế giới. Việc quy định quyền của phụ nữ trong pháp luật là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với vai trò của nữ giới trong xã hội, đây là bước tiến trong sự nghiệp giải phóng con người nói chung và giải phóng phụ nữ nói riêng. Như vậy, có thể nói, vị trí và vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay đang được khẳng định và đề cao. Tuy nhiên, tại Saudi Arabia, quyền của phụ nữ vấn còn bị giới hạn và bó hẹp và còn gây nhiều tranh cãi do ảnh hưởng của kinh Koran và luật Shariah. Luật Sharia cũng thừa nhận một số quyền cơ bản của phụ nữ, song quyền của phụ nữ tại quốc gia này vẫn còn bị hạn chế trong nhiều lĩnh vực. Vấn đề quyền, và đảm bảo các quyền của phụ nữ vẫn thường bị bỏ ngỏ. Do vậy, những người phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia chỉ được coi là tầng lớp công dân hạng hai hay còn gọi là tầng lớp thấp trong xã hội, không được thừa nhận và không có quyền công dân một cách đầy đủ.

Vì vậy, trong đề tài này chúng tôi tập trung nghiên cứu về địa vị của phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia dưới sự chi phối của kinh Koran và luật Sharia để tìm hiểu rõ hơn vị trí vai trò của người phụ nữ Saudi Arabia trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, giáo dục, gia đình và xã hội. Từ đó đưa ra đánh giá, nhận định về những hạn chế, tiến bộ và nguyên nhân của vấn đề nhằm phục vụ cho Việt Nam.

 2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu về địa vị của người phụ nữ trong xã hội Saudia Arabia. Trên cơ sở định hướng như vậy, đề tài sẽ đi vào làm rõ các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu và làm rõ những quy định về địa vị xã của phụ nữ Saudi Arabia trong kinh Koran và luật Sharia.

Thứ hai, nghiên cứu và làm rõ những quy định của Saudi Arabia về phụ nữ trong hệ thống pháp luật hiện tại.

Thứ ba, nghiên cứu và làm rõ về địa vị xã hội của phụ nữ Saudi Arabia trong các lĩnh vực như trong gia đình và xã hội, trong hệ thống giáo dục, trong lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Thứ tư,  Đánh giá, nhận định về những tiến bộ, hạn chế và nguyên nhân của vấn đề đã nghiên cứu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

-  Đối tượng nghiên cứu: địa vị người phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia.

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những quy định của Saudi Arabi đối với phụ nữ trong gia đình, hệ thống giáo dục, chính trị và cơ hội việc làm từ năm 2000 đến nay.

4. Phương pháp nghiên cứu

Chủ yếu khai thác thông tin gián tiếp qua các nguồn tài liệu như sách báo nghiên cứu chuyên ngành, các văn bản, các nguồn tài liệu qua internet, và tìm kiếm tư liệu tại các thư viện bằng tiếng nước ngoài. Sau đó hệ thống lại và phân tích để đưa ra những bức tranh cụ thể cho chủ đề đã lựa chọn nhằm đảm bảo phù hợp và phục vụ tốt cho đề tài nghiên cứu.

 5. Nội dung đề tài

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương với với nội dung chính như sau:

MỞ ĐẦU:

I.       Những quy định của Saudi Arabia về phụ nữ theo kinh Koran và luật Sharia

1.     Giới thiệu khái quát về Saudi Arabia

2.     Những quy định về phụ nữ theo kinh Koran

3.     Những quy định về phụ nữ theo luật Sharia

II.   Địa vị của người phụ nữ Saudi Arabia trong xã hội hiện tại

2.1.Trong gia đình và xã hội

2.2.Trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực

2.3.Trong chính trị

2.4.Trong kinh tế

III.           Một số nhận xét, đánh giá và kết luận

3.1.Nhận xét

3.2.Kết luận