Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Giới thiệu sách mới: Kinh tế, chính trị châu Phi
Ngày đăng: 11/09/2014

Châu Phi: Một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật từ sau chiến tranh lạnh và triển vọng

Châu Phi: Một số vấn đề kinh tế và chính trị nổi bật từ sau chiến tranh lạnh và triển vọng / Nguyễn Thanh Hiền (ch.b.), Hoàng Khắc Nam, Bùi Nhật Quang... - H. : NXB Khoa học xã hội, 2011. - 360tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Từ khóa: 1. Chính trị  2. Kinh tế  3. Quan hệ quốc tế  4. Châu Phi