Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
10 tôn giáo lớn trên thế giới
Ngày đăng: 19/03/2015 Tháng 3 năm 1999, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã cho dịch và xuất bản cuốn sách MƯỜI TÔN GIÁO LỚN TRÊN THẾ GIỚI của tập thể tác giả Trung Quốc do Hoàng Tâm Xuyên chủ biên, Nhà xuất bản Đông Phương Trung Quốc ấn hành. Cuốn sách tập trung giới thiệu khái quát bối cảnh ra đời, quá trình phát triển, phân phái, những kinh điển cơ bản, các nghi thức tế tự… của các tôn giáo lớn trên thế giới.

Nội dung cuốn sách gồm:

Chương I: TÔN GIÁO AI CẬP CỔ ĐẠI

- Lịch sử và xã hội Ai Cập cổ đại

- Sùng bái đa thần

- Quan niệm về linh hồn và tư tưởng kiếp sau

- Ma thuật, bói toán về nghi thức tôn giáo

- Thần miếu và tế tư

- Diễn biến của tôn giáo Ai Cập và quan hệ của nó với các tôn giáo khác

Chương II: TÔN GIÁO BABILON CỔ ĐẠI

- Lịch sử và xã hội Babilon cổ đại

- Diễn biến của tôn giáo Babilon

- Thần và thế giới thần linh

- Thần miếu và tế tư

- Lễ bái và nghI thức tế lễ

- Ma thuật và bói toán

- Thần thoại và truyền thuyết

Chương III: ĐẠO ZOROASTRE

- Cuộc đời của Zoroastre

- Avetsta và các loại kinh khác

- Giáo lý và thần thoại

- Cúng bái, nghi lễ và giáo giai

- Khởi nguồn và phát triển

- Sự truyền bá ở Trung Quốc

Chương IV: ĐẠO MANI

- Cuộc đời của Mani

- Kinh điển và sử liệu

- Giáo lý và thần thoại

- Giới luật

- Tổ chức chùa viện và giáo giai

- Sự truyền bá ở khu vực Á – Phi

- Sự hưng suy của đạo Mani ở Trung Quốc

Chương V: ĐẠO BÀLAMÔN

- Khởi nguồn và diễn biến

- Kinh điển và văn hiến

- Tín ngưỡng cơ bản và giáo lý

- Tế tự và lễ nghi

- Tư tưởng xã hội và nguyên tắc luân lý

Chương VI: ĐẠO ẤN ĐỘ

- Khởi nguồn và phát triển

- Tín ngưỡng cơ bản

- Thần và thế giới thần linh

- Giáo phái và tổ chức

- Cúng tế và lễ nghi

- Hoạt động tôn giáo và ngày tết

- Sự truyền bá đạo Ấn Độ trên thế giới

- Ảnh hưởng của đạo Ấn Độ ở Trung Quốc

Chương VII: ĐẠO GIAINA

- Tên gọi và truyền thuyết

- Giáo lý và tín ngưỡng

- Phân phái và diễn biến

- Hiện trạng của đạo Giaina

- Kinh điển chủ yếu của các phái

- Cổ tích, thánh địa và ngày tết chủ yếu

Chương VIII: ĐẠO PHẬT

- Điều kiện lịch sử - xã hội của sự hưng khởi đạo Phật

- Sự hưng khởi của trào lưu tư tưởng Samôn

- Cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni

- Sự xác lập và phát triển giáo lý cơ bản

- Sự truyền bá ra các nơi trên thế giới

- Tình hình phát triển của Phật giáo thế giới ngày nay và nhữn đặc điểm nghiên cứu Phật giáo

- Kinh Đại Tạng và sự thay đổi của nó

- Chế độ chùa viện, nghi thức và ngày tết của đạo Phật

Chương IX: ĐẠO XÍCH

- Bối cảnh xã hội cho sự ra đời của đạo Xích

- Thân thế của Nanak

- Kinh điển chủ yếu

- Giáo lý và tín ngưỡng

- Tư tưởng luân lý

- Phát triển và diễn biến

- Thần quyền thống trị và cải cách

- Thánh miếu và lễ nghi

- Phong tục và ngày tết

Chương X: THẦN ĐẠO GIÁO

- Định nghĩa và đặc trưng của Thần Đạo

- Nguồn gốc và diễn biến của Thần Đạo giáo

- Tông phái

- Tế tự và Thần xã

Chương XI: ĐẠO DO THÁI

- Lịch sử dân tộc Do thái cổ đại và sự hình thành của đạo Do thái

- Kinh điển “Tanach”

- Quá trình phát triển từ “Tanach” đến “Talmud”

- Thánh nhật, tiết kỳ, nghi lễ, giáo quy

- Đạo Do thái với văn hóa thế giới

- Đạo Do thái cận hiện đại

Chương XII: ĐẠO CƠ ĐỐC

- Bối cảnh lịch sử ra đời của đạo Cơ đốc

- Cuộc đời và truyền thuyết của Giêsu

- Đạo Cơ đốc cổ đại

- Đạo Cơ đốc trung đại

- Đạo Cơ đốc cận đại

- Đạo Cơ đốc hiện đại

- “Kinh Thánh”

- Giáo lý và thần học

- Phái hệ và thể chế tổ chức

- Hiện trạng của Cơ đốc giáo

- Đạo Cơ đốc với xã hội

- Sự truyền bá ở Trung Quốc

Chương XIII: ĐẠO IXLAM

- Mohammed (Mohomet) và sự hưng khởi của đạo Ixlam

- Giáo nghĩa cơ bản

- “Kinh Coran” và Thánh huấn

- Truyền bá và phát triển

- Giáo phái chủ yếu

- Giáo phái Ixlam

- Thế giới Ixlam cận hiện đại

- Sự truyền bá ở Trung Quốc