Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Việt Nam – Châu Phi từ đoàn kết hữu nghị truyền thống hướng tới hợp tác toàn diện, đối tác chiến lược
Ngày đăng: 11/09/2014         Việt Nam và Châu Phi cách xa nhau về địa lí, nhưng từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp. Việt Nam và nhiều nước Châu Phi cùng chung cảnh ngộ, có nhiều nét tương đồng về lịch sử... Trong bối cảnh mới của quá trình toàn cầu hoá, tự do hoá, quan hệ của Việt Nam và Châu Phi đã được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bước đầu đã đạt một số kết quả đáng khích lệ.
Sách gồm 3 chương:
Chương 1: Hợp tác Việt Nam – Châu Phi qua các thời kỳ
I.             Hợp tác trong thời kỳ giành độc lập dân tộc (thập kỷ 1950 – 1970)
II.          Hợp tác trong thời kỳ xây dựng đất nước từ năm 1980
III.       Hợp tác trong những năm đầu thế kỷ XXi
Chương 2: Các lĩnh vực, hình thức hợp tác và những đối tác chính của Việt Nam ở Châu Phi trong thời gian qua
I.             Các lĩnh vực và hình thức hợp tác chủ yếu
II.          Các đối tác chính của Việt Nam ở châu Phi
III.       Đánh giá chung về quan hệ hợp tác Việt Nam – Châu Phi thời gian qua
Chương 3: bối cảnh quốc tế mới, tầm nhìn 2050 và chiến lược hợp tác Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011 – 2020
I.             Bối cảnh quốc tế mới, triển vọng và khả năng hợp tác toàn diện, chiến lược, thiết thực và hiệu quả Việt Nam
II.          Tầm nhìn 2050 và Chiến lược hợp tác Việt Nam – Châu Phi giai đoạn 2011 - 2020