Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC
Ngày đăng: 28/04/2010

Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2009”


Ngày 26/4/2010, Hội đồng Nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học cấp Bộ đã tổ chức họp tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Đỗ Đức Định. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét và đánh giá các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học:

“TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ CỦA CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2009”

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.s. Trần Thị Lan Hương

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

Hội đồng Nghiệm thu đã nghe chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày các kết quả nghiên cứu chủ yếu đạt được sau 1 năm thực hiện. Sau khi thảo luận và nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, đ/c Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu đã kết luận Nhiệm vụ Khoa học đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra đối với một nhiệm vụ nghiên cứu thường niên nằm trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học 2009 – 2010 của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Hồi đồng đã bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu với kết quả đạt loại khá.

Nội dung chính của Nhiệm vụ khoa học gồm 3 Chương:

CHƯƠNG 1. TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ CỦA CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2009

CHƯƠNG 2. CHÂU PHI TRONG KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

CHƯƠNG 3. DỰ BÁO VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

 

Có thể tham khảo thông tin chi tiết về công trình nghiên cứu này tại Thư viện, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ nhiệm Nhiệm vụ.