Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
 • NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHOA HỌC - 28/04/2010
  Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tình hình chính trị, kinh tế của Châu Phi và Trung Đông năm 2009”
 • XUẤT BẢN SÁCH - 05/01/2010
  Trong năm 2009, IAMES đã xuất bản nhiều loại sách nghiên cứu, sách tham khảo
 • ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC 2010 - 2012 - 05/01/2010
  Đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu các khâu đột phá chiến lược để mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông đến năm 2020”
 • CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 2009 - 2010 - 05/01/2010
  Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Châu Phi và Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam”