Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Việt Nam - Ai Cập phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới
Ngày đăng: 11/09/2014MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU

CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – AI CẬP

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUAN HỆ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – AI CẬP

1.1.1. Những vấn đề chung về quan hệ quốc tế

1.1.2. Cơ sở lý luận của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Ai Cập

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VIỆT NAM – AI CẬP

1.2.1. Các mối quan hệ hợp tác song phương quan trọng của Ai Cập

1.2.2. Đánh giá khái quát về các đối tác chủ yếu của Ai Cập và ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác song phương Việt Nam – Ai Cập

1.3. XÁC ĐỊNH NHU CẦU VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC VIỆT NAM – AI CẬP

 

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – AI CẬP

2.1. KHÁI QUÁT VỀ AI CẬP

2.1.1. Lịch sử phát triển

2.1.2. Điều kiện tự nhiên, con người

2.1.3. Đặc điểm thể chế chính trị

2.1.4. Đặc điểm văn hóa, xã hội, tôn giáo

2.1.5. Đặc điểm kinh tế, thị trường

2.1.6. Chính sách đối ngoại của Ai Cập

2.2. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT NAM – AI CẬP

2.2.1. Tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và Ai Cập trong phát triển quan hệ hợp tác

2.2.2. Chính sách của Việt Nam và Ai Cập trong phát triển quan hệ hợp tác

2.3. THỰC TRẠNG QUAN HỆ VIỆT NAM – AI CẬP NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

2.3.1. Quan hệ chính trị, ngoại giao

2.3.2. Hợp tác thương mại, đầu tư

2.3.3. Hợp tác du lịch

2.3.4. Hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, lao động

2.3.5. Hợp tác trên các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề an ninh phi truyền thống

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM – AI CẬP

2.4.1. Thành công

2.4.2. Hạn chế

2.4.3. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế trong quan hệ Việt Nam – Ai Cập

 

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM – AI CẬP GIAI ĐOẠN 2011-2020

3.1. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ VIỆT NAM – AI CẬP GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

3.1.1. Tác động của bối cảnh quốc tế và khu vực

3.1.2. Triển vọng phát triển của Ai Cập đến năm 2020 và khả năng hợp tác của Việt Nam

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỢP TÁC TOÀN DIỆN VIỆT NAM – AI CẬP TRONG BỐI CẢNH MỚI

3.2.1. Quan điểm phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Ai Cập từ nay đến 2020.

3.2.2. Các kịch bản phát triển quan hệ Việt Nam – Ai Cập từ nay đến năm 2020

3.2.3. Các giải pháp trước mắt

3.2.4. Các giải pháp lâu dài

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC 1: Bản đồ Cộng hòa Arab Ai Cập

PHỤ LỤC 2: Quan hệ Ai Cập – Hoa Kỳ qua các thời kỳ

PHỤ LỤC 3: Một số văn bản hợp tác quan trọng ký kết giữa Ai Cập và Hoa Kỳ

PHỤ LỤC 4: Quan hệ thương mại, đầu tư Ai Cập – Hoa Kỳ

PHỤ LỤC 5 : Viện trợ của Hoa Kỳ cho Ai Cập

PHỤ LỤC 6 : Các hiệp định hợp tác giữa EU và Ai Cập

PHỤ LỤC 7 : Quan hệ thương mại Ai Cập – EU

PHỤ LỤC 8 : Quan hệ đầu tư AI Cập – EU

PHỤ LỤC 9 : Viện trợ của EU cho Ai Cập

PHỤ LỤC 10 : Các đối tác thương mại lớn nhất của Ai Cập năm 2010

PHỤ LỤC 11 : FDI thực tế vào Ai Cập giai đoạn 2003 – 2011

PHỤ LỤC 12 : Các đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Ai Cập

PHỤ LỤC 3 : Xuất khẩu hàng đệt may Việt Nam sang Ai Cập và thế giới

TÀI LIỆU THAM KHẢO