Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cải thiện năng suất lao động Việt Nam trong tình hình mới
Ngày đăng: 28/12/2021


Bùi Quang Sơn

Tiến sĩ, Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội Lâm Đồng
TÓM TẮT

Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sản xuất gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Để tránh nguy cơ tụt hậu và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần tập trung chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và hiệu quả, trong đó trọng tâm là cải thiện năng suất lao động để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Từ khoá: Năng suất lao động, yếu tố ảnh hưởng năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp, Việt Nam