Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đánh giá tác động của FDI ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua mô hình ước lượng
Ngày đăng: 22/09/2022


Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Thạc sĩ Trường Đại học Thương Mại


TÓM TẮT

Công nghiệp chế biến chế tạo hiện đang là ngành có đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nhờ thu hút phần lớn FDI và đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo cho đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy được hết tiềm năng của ngành. Trên cơ sở các số liệu thống kê, tác giả phân tích thực trạng thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo  và đánh giá tác động của FDI ngành công nghiệp chế biến chế tạo đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Từ đó đưa ra những giải pháp góp phần đẩy mạnh việc thu hút FDI vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo nhằm gia tăng sự đóng góp vào tăng tưởng kinh tế.

Từ khóa: FDI, Công nghiệp chế biến chế tạo, tăng trưởng kinh tế