Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Giáo dục Islam giáo và thách thức: Từ góc nhìn lịch sử, chính trị, văn hoá - xã hội
Ngày đăng: 22/09/2022


Vũ Thị Thanh, Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Khi nói về giáo dục Islam giáo, người ta thường quan tâm nhiều đến các yếu tố như: lịch sử, chính trị và văn hóa- xã hội. Giáo dục Islam giáo gắn liền với sự phát triển lớn mạnh của quốc gia và quốc tế. Giáo dục Islam giáo cũng giống như các tổ chức khác trong thế giới Islam giáo, phải đối mặt với những thách thức về phát triển, hiện đại hóa và toàn cầu hóa. Không chỉ có những thách thức bên ngoài mà giáo dục Islam giáo phải đối mặt cả với những thách thức mà chính hệ thống giáo dục này mang lại cho các cộng đồng và xã hội trong thế giới Islam giáo. Những thách thức đó phụ thuộc vào từng vấn đề trong hệ thống giáo dục như: quá trình đào tạo và giảng dạy, nỗ lực cải cách giáo dục của các học giả Islam giáo, sự hiện đại hóa, chính trị hóa và quân sự hóa giáo dục Islam giáo. Tuy nhiên, việc giải quyết những thách thức này đòi hỏi phải có sự nỗ lực liên tục. Hàng loạt chiến lược phải được xây dựng và thường xuyên cải tiến. Thông qua đó, giáo dục Islam giáo có thể trở thành nỗ lực hàng đầu vì mục đích sống hài hòa và an toàn cho nhân loại, bất kể định hướng dân tộc và tôn giáo nào cũng có thể đạt được sự cân bằng giáo dục giữa truyền thống và giác ngộ.

Từ khoá: thách thức, giáo dục Islam giáo, lịch sử, chính trị, văn hoá-xã hội, toàn cầu hoá