Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hướng dẫn cho tác giả đăng bài trên Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Ngày đăng: 10/09/2020


 

1. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nhận đăng tải các bài nghiên cứu về Châu Phi và Trung Đông trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa, chính sách đối ngoại của Châu Phi và Trung Đông, các vấn đề quốc tế, Việt Nam.

2. Bài gửi đăng Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là bài chưa từng gửi đăng ở các sách, báo và tạp chí khác. Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ không xem xét các bài viết hiện đã được gửi đăng ở các tạp chí khác.

3. Ban Biên tập sẽ xác nhận việc nhận bài viết và trao đổi với tác giả sau khi có ý kiến của các chuyên gia thẩm định. Bài không được đăng, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông không trả lại bản thảo.

4. Tên bài để ở đầu bài bằng chữ đứng, đậm, cỡ chữ 14. Dưới tên bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email của tác giả để Tòa soạn tiện liên hệ với tác giả khi cần thiết.

5. Bài viết được đánh máy vi tính, khuyến khích có độ dài khoảng từ 8.000 đến 10.000 chữ, dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh riêng khoảng từ 150 đến 250 chữ, có ít nhất 3 từ khóa bằng tiếng Việt. Bài lưu thành file định dạng docx hoặc doc, gửi vào hòm thư điện tử tapchichauphitrungdong@iames.gov.vn.

6. Các câu tiếng Việt trong bài có độ dài không nên quá 40 chữ, tối đa 60 chữ. Câu tiếng Anh có độ dài không nên quá 20 word, tối đa 25 word.

7. Tất cả các bảng biểu, hình vẽ, bản đồ phải được đánh số theo thứ tự và ghi nguồn rõ ràng. Các đoạn trích dẫn nguyên văn dài dưới 50 chữ phải để trong dấu ngoặc kép; các đoạn trích dẫn dài từ 50 chữ trở lên phải để thành đoạn riêng lùi cả lề trái lẫn lề phải. Các trích dẫn đều phải ghi nguồn rõ ràng.

8. Việc sử dụng chữ in nghiêng và dấu để nhấn mạnh cần nhất quán.

9. Chú thích (nếu có) để ở cuối bài, trước mục Tài liệu trích dẫn, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5…

10. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc đơn theo thứ tự: họ tên tác giả, năm xuất bản: số trang, ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2015: 40), (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006: 83), (Dmitry V. Kuznetsov, 2016: 93), ... Đối với tài liệu mạng không cần ghi số trang, ví dụ: (Pham Huyen, 2012), (Vietnam News, 2005)…

11. Lời cảm ơn, ghi nhận tài trợ (nếu có) để ở cuối bài và trước phần tài liệu trích dẫn.

12. Bài nghiên cứu cần có mục Tài liệu trích dẫn ở cuối, xếp khối tiếng Việt trước, sau đó lần lượt đến các khối tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Châu Phi và Trung Đông, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc và các tiếng khác.

Xếp tài liệu trích dẫn theo thứ tự ABC. Đối với tài liệu tiếng Việt, xếp theo thứ tự chữ cái đầu tên riêng tác giả của người Việt; xếp theo thứ tự chữ cái đầu họ của người nước ngoài, theo chữ cái đầu của tên tài liệu, hãng tin (đối với liệu không có tác giả).

Để phân biệt các tác phẩm khác nhau của cùng một tác giả trong cùng năm, sử dụng các chữ cái a, b, c, v.v ...  Ví dụ: (Smith 1995a, 1995b; Nguyễn Văn A, 2010a, 2010b, 2010c). Đối với các nhóm trích dẫn, thì theo thứ tự bảng chữ cái và không theo trình tự thời gian, sử dụng dấu chấm phẩy để tách các tên. Ví dụ: (Ahmed, 1987: 125; Sarkar, 1987: 145; Wignaraja, 1960: 62). Tất cả các tài liệu được trích dẫn đều phải liệt kê trong phần Tài liệu trích dẫn ở cuối bài viết.

Cách trình bày Tài liệu trích dẫn như sau:

Đối với sách: Họ tên tác giả, năm xuất bản, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ: 

Nguyễn Thanh Hiền chủ biên, 2008, Hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu của Châu Phi hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

Reader, John, ed. 2000, Africa: A Biography of the Continent, Vintage.

Đối với chương sách hoặc bài viết trong sách: Họ tên tác giả, năm xuất bản, tên chương sách hoặc bài viết (in nghiêng), trong sách Họ tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang.Ví dụ:

Hà Anh Tuấn, 2015, Vai trò của ASEAN trong quản lý tranh chấp ở Biển Đông, trong sách Đặng Đình Quý (Chủ biên), Tìm kiếm giải pháp vì hòa bình và công lý ở Biển Đông, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, tr. 43-61.

Yang Mu and Lim Tin Seng, 2009, China’s Approach to Tackle the Economic Slowdown: The Role of the Government, in Emile Kok Kheng Yeoh (Editor), Regional Political Economy of China Ascendant: Pivotal Issues and Critical Perspectives, Vinlin Press Sdn. Bhd, Malaysia, pp. 37-54. 

Đối với bài tạp chí: Họ tên tác giả, năm xuất bản, Tên bài viết (in nghiêng), Tên tạp chí, số tạp chí, tháng xuất bản, trang. Ví dụ:

Nguyễn Huy Hoàng, 2016, Tác động của việc Châu Phi và Trung Đông điều chỉnh Chiến lược sau Đại hội XVIII đến kinh tế ASEAN, Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 4, tháng 4, tr.18-30.

Guyver, P., MacCarthy, M., 2011, The Ghana grains partnership, International Journal of Agricultural Sustainability, np. 9(1), pp. 35–41.

Đối với tài liệu mạng: Họ tên tác giả (trường hợp không có họ tên tác giả, ghi hãng tin), năm xuất bản, Tên tài liệu (in nghiêng), ngày tháng xuất bản (nếu có), địa chỉ mạng, thời điểm (ngày tháng năm) truy cập. Ví dụ:

VnExpress, 20/7/2019, Kenya vận hành trại điện gió lớn nhất châu Phi, https://vnexpress.net/khoa-hoc/kenya-van-hanh-trai-dien-gio-lon-nhat-chau-phi-3955281.html, truy cập ngày 16/1/2020.

Malabo Montpellier Panel, 2018,  Mechanized: Transforming Africa’s Agriculture Value Chains, retrieved 16 January 2020 from https://www.ifpri.org/publication/mechanized-transforming-africas-agriculture-value-chains.

 

                                    BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2020