Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển tài chính vi mô và bài học rút ra cho Việt Nam
Ngày đăng: 22/09/2022


Lê Thanh Huyền, Trường Đại học Hòa Bình


TÓM TẮT

Hình thức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô (TCVM) bán chính thức và có sự tham gia của các tổ chức tài chính chính thức bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ IXX tại châu Âu như Anh, Đức, Ai len và Italia. Đến cuối thế kỷ XX, khi Ngân hàng Grameen ở Bangladesh đi tiên phong trong phong trào tín dụng vi mô và cho thấy rõ tiềm năng trong việc xoá đói giảm nghèo bằng phương thức cung cấp tín dụng cho các hộ gia đình nghèo, thì tài chính vi mô bắt đầu được thịnh hành trên toàn thế giới. Trước đây, tài chính vi mô luôn gắn liền với các chương trình xóa đói giảm nghèo mang tính hỗ trợ nhân đạo của chính phủ hay các tổ chức nhân đạo. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay trên thế giới đã xuất hiện cách tiếp cận thương mại vào lĩnh vực tài chính vi mô. Đã xuất hiện nhiều bằng chứng cho thấy ngành tài chính vi mô có thể phát triển tự vững, và có thể sinh lời chứ không chỉ là các hoạt động viện trợ, nhân đạo. Bài viết phân tích, đánh giá về mô hình của một số ngân hàng tiêu biểu trên thế giới, hoạt động tài chính vi mô ở một số quốc gia, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Tài chính vi mô, cung cấp tín dụng, xóa đói giảm nghèo, phát triển tự vững