Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Một số chính sách đột phá của Israel trong phát triển hệ thống đổi mới và công nghệ
Ngày đăng: 11/09/2020

Đỗ Thành Long

Bộ Khoa học và Công nghệ


TÓM TẮT

Nền khoa học, công nghệ và hệ thống đổi mới - sáng tạo của Israel ưu tiên các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghiệp. Bằng cách xác định trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan hữu trách, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống bằng công nghệ mới, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho phát triển công nghệ và đổi mới bao gồm cả thành lập các trung tâm R&D, thúc đẩy tinh thần kinh doanh công nghệ cao, Israel trở thành một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới của thế giới. Bí quyết thành công của Israel nằm ở việc đầu tư mạnh vào giáo dục và đào tạo và nền tảng di động, chú trọng thực hành quản trị tốt và thông qua quản trị tốt để khuyến khích đổi mới và giảm chi phí kinh doanh cho nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển hệ sinh thái đổi mới quốc gia, vai trò tích cực của chính phủ, lựa chọn các ưu tiên trong tài trợ nghiên cứu, quốc tế hóa nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: đổi mới-sáng tạo, công nghệ, chính sách, doanh nghiệp

Nhận bài: 15/1/2020; Phản biện và sửa chữa: 25/3/2020; Duyệt đăng: 6/4/2020