Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Một số giải pháp ưu tiên phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030
Ngày đăng: 18/04/2023


TÓM TẮT

Với mục tiêu phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp ưu tiên phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình từ nay đến 2030, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích SWOT kết hợp với khảo sát xã hội học trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu đã xác định được tầm quan trọng cũng như tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, định hướng đến năm 2030; Giai đoạn 2009-2019, ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân hằng năm số khách du lịch tăng 13,1%, doanh thu du lịch tăng 30,7%. Du lịch phát triển có những đóng góp không nhỏ trong cơ cấu GRDP toàn tỉnh, bước đầu tạo được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng tăng tỷ trọng khối dịch vụthúc đẩy nhiều ngành, nhiều lĩnh vực phát triển. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cho thấy tỉnh Ninh Bình có đầy đủ các nguồn lực và lợi thế để ngành du lịch phát triển. Trong giai đoạn đầu mới tách tỉnh (1992), Ninh Bình là tỉnh nông nghiệp lạc hậu, sau 30 năm, đặc biệt từ sau năm 2016 đến nay, tỷ trọng cơ cấu du lịch luôn được đẩy mạnh, tăng trưởng ổn định, đóng góp quan trọng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Nghiên cứu đề xuất năm giải pháp ưu tiên đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030.

Từ khoá: Giải pháp, ưu tiên, phát triển, du lịch, tỉnh Ninh Bình


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, số 9 năm 2022