Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (01) tháng 9.2005
Ngày đăng: 24/12/2014


CHÂU PHI

Đỗ Đức Định: Tình hình chính trị - kinh tế châu Phi thời kỳ 2001- 2004 và triển vọng 2005- 2010

Nguyễn Thanh Hiền: Một số nét khái quát về Cộng hoà Nam Phi

TRUNG ĐÔNG

Trần Văn Tùng: Những đặc điểm chính trị cơ bản của khu vực châu Phi và Trung Đông

Trần Thị Lan Hương: Tiềm năng và thực trạng phát triển kinh  tế ở Trung Đông

NAM-NAM / BẮC-NAM

Trần Thuỳ Phương: Quan hệ thương mại châu Phi - Mỹ  những năm gần đây

Bùi Huy Nhượng: Đẩy mạnh thu hút FDI vào Việt Nam theo hướng tăng cường triển khai thực hiện các dự án

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Tình hình thực hiện Các mục tiêu phát triển  thiên niên kỷ  ở châu Phi

Phạm Kim Huế: Lạm phát ở Nam Phi năm 2005