Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (02) tháng 10.2005
Ngày đăng: 24/12/2014


CHÂU PHI

Ngô Thị Trinh: Cơ chế khai thác sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Phi: hiện trạng, xu hướng cải cách và triển vọng

Trần Thùy Phương: Ngoại thương châu Phi - thực trạng và xu hướng phát triển

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Đức Định: Tình hình chính trị - kinh tế của khu vực Trung Đông hiện nay và triển vọng

Trần Hồng Vân: Tiếng Arập và chữ viết nhìn từ góc độ văn hoá

NAM-NAM / BẮC-NAM

Phạm Thị Thanh Bình: Thị trường chung Đông và Nam Phi: mục tiêu và thách thức

Nguyễn Hồng Bắc: Ảnh hưởng của Vòng đàm phán Đôha đối với sự phát triển nông nghiệp của châu Phi và các nước đang phát triển

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi: những mảng màu sáng tối

Nguyễn Thị Hằng: Khủng hoảng HIV/AIDs ở châu Phi

Báo chí Nam Phi: Việt Nam là một điển hình thành công cho các nền kinh tế đang chuyển đổi