Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (14) tháng 10.2006
Ngày đăng: 23/12/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Lợi thế của châu Phi trong hợp tác phát triển toàn cầu hiện nay

TRUNG ĐÔNG

Trần Thùy Phương: Tình hình phát triển sản xuất công nghiệp dưới tác động của khoa học công nghệ cao ở Ixraen

Nguyễn Ngọc Trí: Giới thiệu đất nước Irăc

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Đức Định: Nhà nước trong kinh tế thị trường các nước đang phát triển

Lưu Ngọc Trịnh – Trần Thị Lan Hương: Lợi thế và bất lợi thế của các nước đi sau trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

VIỆT NAM

Đỗ Đức Bình: Một số quan điểm và giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – châu Phi

THÔNG TIN

Nguyễn Thị Hằng: Thách thức 2000 ngày: Kế hoạch nhằm chấm dứt viện trợ ở châu Phi

Vũ Thị Chinh: Đất nước Nam Phi sau hơn 10 năm dưới chế độ dân chủ