Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (27) tháng 11.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Phạm Kim Huế: Một số nét chính về tình trạng bất bình đẳng dưới chế độ Apacthai ở Nam Phi

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Đức Định: Trung Đông và những vấn đề thiết thực đối với Việt Nam

Cao Văn Liên: Tiến trình hoà bình Trung Đông bế tắc: Nguyên nhân và giải pháp

NAM-NAM/BẮC-NAM

Hồ Châu: Quan hệ Trung Quốc – châu Phi trong giai đoạn hiện nay

Lê Vinh Danh: Khuynh hướng di chuyển vốn quốc tế trong thời kỳ đầu của toàn cầu hoá thương mại

VIỆT NAM

Lê Thanh Bình – Hoàng Thị Điệp: Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ: Một số đánh giá từ góc độ của người làm truyền thông báo chí, văn hoá đối ngoại

THÔNG TIN

Nguyễn Ngọc Trí: Xiêra Lêôn - Nền dân chủ mới đang bị chao đảo

Trần Thị Thái: Nguồn gốc tên gọi một số nước châu Phi