Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 5 (21) tháng 5.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Ngô Chí Nguyện: Quan hệ Trung Quốc – châu Phi cuối thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI

TRUNG ĐÔNG

Đỗ Minh Cao: Lưỡng Hà: nền văn minh cổ ở Trung Đông

Đỗ Trọng Quang: Nhìn lại cuộc chiến tranh Ixraen – các nước Arập lần thứ nhất và sự can thiệp của nước Anh

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Thanh Hà: Một số tác động tích cực của toàn cầu hoá đến sự phát triển của thế giới

Đặng Minh Tiến – Trần Thị Lan Hương: Đầu tư quốc tế năm 2006 và triển vọng

VIỆT NAM

Đinh Thị Thơm: Thị trường châu Phi và quan hệ thương mại Việt Nam – châu Phi

THÔNG TIN

PV: Quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Đông - châu Phi

Thanh Bình: Khu vực thương mại tự do Arập