Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (22) tháng 6.2007
Ngày đăng: 01/12/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Tìm hiểu về đất nước con người Xômali

TRUNG ĐÔNG

Trần Thuỳ Phương: Vai trò của khoa học công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp của Ixraen

Trần Mai Trang: Một số vấn đề về chính sách và thực tiễn phát triển kinh tế của Arập Xêut

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Kim Huế: Đôi nét về quan hệ kinh tế Nhật Bản – châu Phi

Phạm Thị Vinh: Người Melayu Muslim và phong trào li khai ở Thái Lan

VIỆT NAM

Trần Đức Vui: Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hiện nay

THÔNG TIN

BBT: Tình hình hợp tác chuyên gia y tế của Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông

Nguyễn Thị Hằng: NEPAD: Cam kết của châu Phi về giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế