Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11 (39) tháng 11.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Dân chủ hoá, tự do hoá chính trị và thách thức đối với một số nước châu Phi hiện nay

TRUNG ĐÔNG

Ngô Hương Liên: Lao động người nước ngoài ở Trung Đông

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đỗ Minh Cao: Quan hệ hợp tác nông nghiệp Trung Quốc - châu Phi

Trương Tuấn Anh: Quan hệ hợp tác Arập Xêut - Mỹ

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định: Quan hệ giữa CHXHCN Việt Nam với CHDCND Triều Tiên: Thực trạng và triển vọng

Đặng Minh Tiến: Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Thực trạng và những thách thức

THÔNG TIN

Lê Bích Ngọc: Đặc điểm văn hoá, xã hội, môi trường ở châu Phi