Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (31) tháng 3.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Vai trò của Nam Phi trong liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu

TRUNG ĐÔNG

Trần Thuỳ Phương: Phát triển ngoại thương của Ixraen từ khi thực hiện Chương trình ổn định nền kinh tế năm 1985

NAM-NAM/BẮC-NAM

Phạm Thị Kim Huế: Quan hệ chính trị – ngoại giao giữa Nhật Bản và châu Phi trong những năm đầu thế kỷ XXI

Lê Thanh Bình: Chống tham nhũng và vai trò của Mass Media đối với công cuộc chống tham nhũng trên thế giới

VIỆT NAM

Nguyễn Thường Lạng: Thuế nhập khẩu của Việt Nam khi thực hiện các cam kết trong WTO

THÔNG TIN

Trần Mai Trang: Trung Đông và Bắc Phi: sự chậm trễ trong hội nhập toàn cầu

Nguyễn Ngọc Trí: Những thông tin chủ yếu về Trung Đông