Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (36) tháng 8.2008
Ngày đăng: 13/11/2014


CHÂU PHI

Đỗ Đức Định: Nam Phi – con đường tiến tới dân chủ, công bằng và thịnh vượng (phần 1)

Trần Thị Lan Hương: Cách mạng xanh châu Phi và những vấn đề đặt ra trong phát triển nông nghiệp ở châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên: Iran – lịch sử và những cuộc cách mạng

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Thanh Hiền: Tìm hiểu về quan hệ kinh tế EU – châu Phi và một số kinh nghiệm phát triển hợp tác kinh tế của EU với Nam Phi và Angiêri

Trần Văn Tùng: Các đặc khu kinh tế tại Ấn Độ

VIỆT NAM

Nguyễn Thường Lạng: An ninh trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

THÔNG TIN

Võ Hà: Hợp tác trong lĩnh vực y tế và giáo dục của Nhật Bản ở châu Phi