Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 2 (42) tháng 2.2009
Ngày đăng: 31/10/2014CHÂU PHI

Đỗ Đức Định: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân Nam Phi từ chế độ Apacthai sang xã hội dân chủ

Phạm Thị Kim Huế: Tìm hiểu về chế độ một đảng lãnh đạo ở Êritơria

TRUNG ĐÔNG

Cao Văn Liên: Trung Đông – các nhà nước trong thời kỳ hiện đại

NAM-NAM/BẮC-NAM

Ruchita Beri: Quan hệ Ấn Độ - châu Phi: Phương thức đang thay đổi

VIỆT NAM

Nguyễn Ngọc Thanh - Phạm Thị Thanh Bình: Tác động của khủng hoảng kinh tế Mỹ đối với Việt Nam và giải pháp khắc phục

Phùng Lê Dung - Đỗ Hoàng Điệp: Phát triển nguồn nhân lực dựa trên các chiến lược kinh tế

THÔNG TIN

The Brenthurst Foundation: Đồng thuận hồ Kivu - Chương trình nghị sự cho một châu Phi cạnh tranh