Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 6 (46) tháng 6.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Đánh giá tình hình khu vực châu Phi và Trung Đông năm 2008

Trần Thị Thái: Chế độ chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Algeria hiện nay

TRUNG ĐÔNG

Trương Tuấn Anh: Vị trí của Arập Xêut trong OPEC

Lê Quang Thắng: Quan hệ Arập Xêut với Trung Quốc

NAM-NAM/BẮC-NAM

Kiều Thanh Nga: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nigeria

VIỆT NAM

Trần Anh Tài: Bảo vệ môi trường biển và nước trước ảnh hưởng tiêu cực của tự do hoá thương mại

Nguyễn Thị Hằng: Xoá đói giảm nghèo của Việt Nam đi từ mô hình đến chương trình mục tiêu quốc gia