Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8 (48) tháng 8.2009
Ngày đăng: 31/10/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thanh Hiền: Nhận thức về chủ nghĩa lập hiến và vấn đề cải cách, xây dựng hiến pháp ở châu Phi

Trần Thị Lan Hương: Đánh giá chung về thực trạng và khả năng hợp tác nông nghiệp ở một số nước châu Phi

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Khủng hoảng kinh tế toàn cầu: Cập nhật thông tin về châu Phi và Trung Đông

NAM-NAM/BẮC-NAM

Đào Phương Thảo – Vũ Thị Thanh: Hợp tác đa phương trong phát triển nông nghiệp ở châu Phi

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định: Quan hệ hợp tác Việt Nam – châu Phi: từ đoàn kết hữu nghị đến hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược (phần 1)

Phạm Xuân Nam: Tổng quan về xã hội Việt Nam trong quá trình đổi mới để phát triển và hội nhập quốc tế

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Vài nét về văn hoá Oman