Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 1 (53) tháng 1.2010
Ngày đăng: 21/10/2014
CHÂU PHI

Trần Thị Lan Hương: Nam Phi thời kỳ Apartheid: Chế độ nhà nước và các chính sách phát triển

TRUNG ĐÔNG

Bùi Nhật Quang: Châu Phi và Trung Đông 2009: những vấn đề phát triển sau một năm nhìn lại

NAM-NAM/BẮC-NAM

Lưu Ngọc Trịnh: Kinh tế thế giới năm 2009: khủng hoảng, phục hồi nhưng thiếu bền vững

VIỆT NAM

Đỗ Đức Định: Kinh tế thị trường bền vững- Mô hình phát triển mới thiết yếu cho Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và xa hơn

Nguyễn Văn Dần - Hải Ninh: Kinh tế Việt Nam năm 2009 và 2010: Nhiều biến động và thách thức

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Qatar - đảo dầu trên vịnh Ba Tư