Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 3 (55) tháng 3.2010
Ngày đăng: 21/10/2014


CHÂU PHI

Nguyễn Thị Hằng: Đói nghèo tại châu Phi năm 2009

Trần Thị Lan Hương: Cải cách thể chế và chế độ sở hữu ở Nam Phi từ năm 1994

TRUNG ĐÔNG

Trần Thuỳ Phương: Tình hình kinh tế – chính trị Trung Đông năm 2009 

NAM-NAM/BẮC-NAM

Nguyễn Duy Lợi: Vòng đàm phán Doha hiện nay và triển vọng về các thoả thuận tự do hoá thương mại trong WTO

Võ Thị Minh Lệ - Võ Hà: Tìm hiểu các tác động của lao động di cư

VIỆT NAM

Trần Văn Tùng: Thực trạng chuyển giao và tiếp thu công nghệ của các công ty Việt Nam từ các công ty đa quốc gia (MNC)

THÔNG TIN

Lê Quang Thắng: Những sự kiện nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Trung Đông năm 2009