Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 4 (92) tháng 4.2013
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Đặng Nguyên Anh: Nghịch lý đói nghèo và phát triển ở châu Phi

Nguyễn Thanh Hiền: Nhìn nhận quan hệ hợp tác Việt Nam – Algeria đến năm 2020

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn  Thị Kim Chi: Thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của Australia cho Việt Nam giai đoạn 1993-2013

Đinh Đức Trường – Lê Hà Thanh: Quỹ môi trường trong quản lý môi trường tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm

VIỆT NAM

Hà Văn Hội: Thu hút FDI gắn với phát triển bền vững: quan điểm và định hướng

Nghiêm Thị Thủy: Chính sách tín dụng giải quyết việc làm nông thôn ở Việt Nam

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Người Alawite ở Syria và nền chính trị bất ổn định giáo phái theo quan điểm của Khaldun (Phần 1)