Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 10 (122) tháng 10.2015
Ngày đăng: 16/11/2015CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Lê Bích Ngọc: Ẩm thực của người dân châu Phi cận Sahara: sự kết hợp độc đáo từ thiên nhiên

Phạm Kim Huế: Tìm hiểu tài nguyên nước ngọt ở Zimbabwe

Trần Anh Đức: Công nghệ tưới nước nhỏ giọt trong phát triển nông nghiệp Israel và Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Xuân Bách: Quan hệ hợp tác kinh tế Trung Quốc - Châu Phi: Lịch sử phát triển và các nhân tố ảnh hưởng

Hoàng Văn Cương – Phạm Phú Minh: Lao động, việc làm khu vực phi chính thức tại Ấn Độ: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Thảo: Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

THÔNG TIN

Chu Mạnh Cường: Rực rỡ nhà tranh Ndebele