Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12 (124) tháng 12.2015
Ngày đăng: 15/01/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Mạnh Hùng – Trần Mai Trang: Kinh tế châu Phi cận Sahara năm 2015 và triển vọng 2016

Phạm Kim Huế - Nguyễn Đình Ngân: Khai thác và sử dụng nguồn nước ở lưu vực sông Congo

Trần Mai Trang: Vai trò của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế ở Zimbabwe

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Hằng: Các cuộc xung đột liên quan đến nguồn nước ở châu Phi

Bùi Hồng Cường: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN 2015: Động thái của các quốc gia thành viên và hàm ý cho Việt Nam

VIỆT NAM

Nguyễn Cẩm Nhung: Tự do hóa tài khoản vốn của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

THÔNG TIN

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2015