Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 7 (119) tháng 7.2015
Ngày đăng: 17/09/2015


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Lê Bích Ngọc: Những nghi lễ đặc biệt trong vòng đời của người dân châu Phi cận Sahara

Cao Văn Liên: Cộng hòa Nam Phi – những trang lịch sử

Bùi Ngọc Tú: Vai trò của người Do Thái ở khu vực châu Phi – Trung Đông

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Nguyễn Phú Hà: Mô hình ngân hàng xanh ở Anh và Mỹ: Bài học cho Việt Nam

VIỆT NAM

Dương Quỳnh Hoa: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Kim Huệ: Quản lý rủi ro đối với hoạt động ngân hàng điện tử

THÔNG TIN

Trần Anh Đức: Thỏa thuận lịch sử về vấn đề hạt nhân Iran