Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 8(132) tháng 8 năm 2016
Ngày đăng: 11/11/2016


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Nguyễn Mạnh Hùng – Phạm Anh Tuấn – Bùi Khắc Linh: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị ở một số nước châu Phi

Lê Bích Ngọc: Kiến trúc nhà ở truyền thống tại một số quốc gia khu vực Bắc Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Võ Minh Tập: Hoạt động kinh tế của Trung Quốc ở châu Phi từ năm 2000 đến nay

Đỗ Đức Thắng: Giáo dục bậc cao ở khu vực Đông Á: Chính sách và một số tác động đối với tăng trưởng kinh tế

VIỆT NAM

Hoàng Văn Cương – Phạm Phú Minh – Văn Thiên Hào: Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Nguyễn Đức Thành: Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA ở Việt Nam

THÔNG TIN

Phạm Kim Huế: Nhận diện một số nước châu Phi phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên