Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(160) tháng 12 năm 2018
Ngày đăng: 10/04/2019CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

Trần Thị Lan Hương – Nguyễn Xuân Bách: Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thời kỳ Erdogan

Trần Mai Trang: Một số nét về bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập giai đoạn 1996-2015

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

Đinh Công Hoàng: Đặc điểm thị trường Châu Phi và khả năng hợp tác với Việt Nam

Trần Hữu Đồng: Vai trò của Ấn Độ trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

VIỆT NAM

Lê Phước Minh: Mô hình tăng trưởng của Việt Nam và một số nước Châu Phi: sự tương đồng, khác biệt và khả năng hợp tác

Ngô Văn Hiền – Đỗ Thị Thủy – Nguyễn Thị Chiến: Thực trạng quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Hoàng Khắc Lịch – Nguyễn Thị Huyền: Thu ngân sách nhà nước của Việt Nam giai đoạn 2007 -2017

THÔNG TIN

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2018