Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(171) tháng 11 năm 2019
Ngày đăng: 23/12/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

  Nguyễn Nhâm: Sự thay đổi cục diện ở Trung Đông

  Nguyễn Thanh Hiền: Sử dụng đất nông nghiệp ở Mozambique

  Vũ Thị Thanh: Phổ cập giáo dục tiểu học ở Ai Cập

  Lê Quang Thắng: Thực trạng giáo dục của Mozambique và hợp tác giáo dục với Việt Nam

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

  Trần Hữu Đồng: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi những năm gần đây

VIỆT NAM

  Nguyễn Phương Mai: Tình hình thu – chi và cán cân ngân sách Việt Nam giai đoạn 2005 2017

THÔNG TIN

  Lê Vân: Hội nghị thượng đỉnh và diễn đàn kinh tế Nga – Châu Phi: Bước tiến mới trong quan hệ hợp tác Nga – Châu Phi