Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(172) tháng 12 năm 2019
Ngày đăng: 23/12/2019


CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

  Kiều Thanh Nga: Cải cách giáo dục ở Thổ Nhĩ Kỳ

  Nguyễn Xuân Bách: Giáo dục vì sự phát triển bền vững của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

  Trần Anh Đức: Một vài nét về giáo dục tại Iran

  Lê Phước Minh – Trần Thùy Phương: Chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hóa kinh tế ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

  Nguyễn Hồng Quân: Quan hệ Nga – châu Phi sau chiến tranh lạnh

VIỆT NAM

  Bùi Ngọc Tú: Cơ hội mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ

THÔNG TIN

•  TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2019