Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 05(177) tháng 5 năm 2020
Ngày đăng: 10/09/2020

CHÂU PHI-TRUNG ĐÔNG

   Lưu Ngọc Trịnh - Trần Thế Tuân: Đại dịch Covid-19 và kinh tế, xã hội châu Phi

   Kim Ngọc Thu Trang: Sự can dự của Nga vào Syria từ năm 2011 đến nay

   Đinh Công Hoàng: Kinh tế châu Phi thập niên 2010-2020

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trần Thiện Thanh: Từ Hiệp định Geneve và Evian đến quá trình xác lập, phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam, Algeria với Pháp: Một cái nhìn so sánh

   Nghiêm Tuấn Hùng – Nguyễn Huy Hoàng: Tác động của các cuộc cách mạng công nghiệp từ góc nhìn lịch sử quan hệ quốc tế

VIỆT NAM

   Hoàng Lan Chi – Hoàng Xuân Long: Nguồn lực khoa học và công nghệ ở Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

THÔNG TIN

   Lê Vân: Đôi nét về cà phê ở Ethiopia