Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 11(183) tháng 11 năm 2020
Ngày đăng: 14/12/2020


CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Bình Giang: Mô hình phát triển kinh tế của Ethiopia

   Vũ Thị Thanh: Bối cảnh quốc tế mới và thách thức của khu vực Trung Đông

   Đỗ Đức Hiệp: Một số vấn đề kinh tế nổi bật của Nam Phi 10 năm qua

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Trần Bách Hiếu: Cộng đồng ASEAN trước thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc

   Nguyễn Đình Ngân: Nhà nước kiến tạo phát triển ở Đông Á: Thành công và hạn chế

VIỆT NAM

   Kiều Thanh Nga – Lê Phước Minh: Một số giải pháp thúc đẩy nông – ngư nghiệp giữa Việt Nam và các quốc gia châu Phi, Trung Đông