Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 12(184) tháng 12 năm 2020
Ngày đăng: 14/12/2020


CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG

   Ngô Toàn Thắng - Kiều Thanh Nga: Việt Nam - Kuwait: 45 năm quan hệ hợp tác và hướng tới tương lai

   Đặng Hoàng Hà: Lợi ích của một số quốc gia tại Afghanistan

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Nguyễn Đình Ngân: Ngoại giao người nổi tiếng trong giải quyết các vấn đề toàn cầu

   Nguyễn Thị Thanh Vân - Phan Thị Vân: Nhận thức về chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong bối cảnh hiện nay

VIỆT NAM

   Hoàng Lan Chi - Hoàng Xuân Long: Phân tích điểm mới trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030

THÔNG TIN

   TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG NĂM 2020