Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông số 01(185) tháng 1 năm 2021
Ngày đăng: 14/05/2021


CHÂU PHI - TRUNG ĐÔNG

   Nguyễn Hải Lưu: Các nhân tố chính tác động đến tiến trình giải quyết xung đột Israel-Palestine và triển vọng

   Phạm Kim Huế: Đại dịch Covid-19: Một số tác động đến kinh tế-xã hội của khu vực Trung Đông

   Phạm Thành Công: Ảnh hưởng của Covid-19 đến thương mại và chuỗi giá trị ở châu Phi

   Nguyễn Trọng Tuấn Anh: Vai trò của Ngân hàng phát triển Châu Phi

CÁC VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

   Nguyễn Hồng Quân: Triển vọng khai thác Băng cháy của Trung Quốc ở Biển Đông

VIỆT NAM

   Hoàng Thu Minh: Thị trường nông sản ở Trung Đông và hàm ý với Việt Nam